Εμφανίζονται 291 έως 295 από 297 ειδήσεις.

Blog posts are now available on VocalEyes. The blog can be used to celebrate the positive stories of good ideas turning into action. These stories can then be shared across social media sites and promoted to your networks.

posted on 14 Απρ 2014

Pilates

Many of you have been enjoying the Monday evening Pilates class!

Staff Development asked what leisure activity you would like to enjoy this term with Pilates as the front runner.

Remember to complete a feedback form or leave comments here to help us plan future 

activities.


Ystod tymor yma mae llawer ohonoch chi wedi bod yn mwynhau dosbarthiadau Pilates ar nos Lun!

Gofynnodd yr adran Datblygu Staff i bawb i bleidleisio ar ba weithgaredd hamdden hoffwn bawb eu gwneud gyda Pilates yn arwain y ffordd!

Cofiwch gwblhau ffurflen adborth neu cofnodwch eich barn yma er mwyn helpu ni gyda threfniadau nes ymlaen.

Diolch

posted on 9 Απρ 2014

This menu is not just a good way to get around your group, it is also a visualisation of the VocalEyes process.

posted on 5 Μαρ 2014

More Art!

Art has always been a source of joy for many. It is a form of therapy to relieve the stresses of the mind, and can come in many forms. From paintings to sketches, clay statues to wire figures, it is appreciated by the masses.

As educators, you must feel a strong sense of pride when you see your students excel, just as a parent does as they witness their child grow. Therefore, one of you proud mother (or father!) hens gave the lovely suggestion of encouraging the art students to produce a small structure that would be showcased in the courtyard at the end of term.

165 of you logged on to rate this idea and show our support and even take this idea to new heights with your comments!

With the initial suggestion only being 1ft high, comments responded to it questioning "Why can't it be bigger?", obviously encouraging bigger and better. While another comment opened up the doors to include the welders and carpenters as opposed to just the art students.

How lucky these students must be to be taught by such encouraging academics.

posted on 26 Φεβ 2014

We all know the pain of trying to change the channel on the television, only to come to the realization that the batteries in the remote are flat.

Well, have no fear, VocalEyes is here!

You logged on to suggest that a rechargeable battery system be put in place per department. With an encouraging rating of 3.2, 107 of you agreed with this suggested idea.

This came with the added bonus of an estimated annual saving of £1000. Illustrating how good going green really is!

posted on 8 Ιαν 2014