Εμφανίζονται 46 έως 50 από 297 ειδήσεις.
Ομάδα XR Swansea
A great turnout of people joined us on 3rd August to help build a better future.
This was also be a celebration of the City and County of Swansea declaring a Climate Emergency.

The Procession started at 12.00 from Toys “R” Us, Park Tawe, Swansea and led up into the town – led by a 10’ walking tree, with our choir singing and our Samba Band playing- not at the same time I hasten to add!

Once in town, there were 3 local Swansea bands playing, a punk poet performing, face painting, badge making, tshirt printing, free vegan food, workshops for adults and children, an information tent on Extinction Rebellion and the Climate Crisis, Circus Skills, Storytelling and much more….

People wore colourful clothes, brought placards & pictures with bees, insects, butterflies, flowers, plants and even small trees to green the area.

Κατηγορίες: Featured, posted on 5 Αυγ 2019

As most of the ideas put forward on the Vocaleyes Platform have been of an environmental nature. This has given the Community Council the impetus to declare a Climate Emergency for Pennard Ward. During the next six months we will be seeking advice and working with the Community to produce a plan for a carbon zero future for Pennard. If you are interested in helping us achieve these goals, we would love to hear from you.  Our vision is to include all demographics within the Community. 

READ MORE HERE

Κατηγορίες: Highlights, Featured, posted on 17 Μαϊ 2019

We are pleased to announce that we have two candidates running for election for the Presidents Role. 

We have two learners currently campaigning to become the first paid sabbatical officer in Gower College Swansea. Before the voting commences which is April 30th 8.30 am – May 7TH 5pm ,the two candidates Laimis Liskaukas and Yasmin Shiperley will be holding question times – times below. Come along to either event and find out what is on their manifestos/ agendas from cheaper food to improved bus services. 

 

Times of Question time

Monday 29th April – 12- 1pm Tycoch room C9

Tuesday 30th April – 12 -1pm – Gorseinon Costa Coffee.

 

Voting Opens Via MOODLE at 8.30 am on April 30th 8.30 am – May 7TH  5pm closes.

posted on 26 Απρ 2019


Mae’r digwyddiadau hyn yn agored i gyfranogwyr sydd wedi/sydd ddim wedi ymwneud yn flaenorol â phrosiectau neu ddigwyddiadau Lleisiau Bach.   

AM DDIM i unrhyw un y mae ei waith yn ymwneud â phlant neu’n effeithio ar blant, neu sy’n awyddus i gynnwys plant yn ei waith. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu, myfyrio, arbrofi, cyfnewid profiadau a rhwydweithio ag eraill.  

Caiff y Diwrnod ei gynnal gan ein tîm o arbenigwyr o fri ym maes Plant fel Ymchwilwyr a dulliau Cyd-gynhyrchu Oed-gynhwysol mewn cydweithrediad Academi Morgan Prifysgol Abertawe. Cewch gyfle i roi cynnig ar ddulliau, dysgu am brosiectau llwyddiannus a dysgu gan y tîm, gwesteion a’ch gilydd. 

Lleisiau Bach LittleVoices yw’r dull a ddefnyddir gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc i rymuso plant fel ymchwilwyr ac fel eiriolwyr er mwyn helpu i sicrhau bod hawliau dynol yn rhan annatod o fywyd plant bob dydd ac er mwyn eu galluogi i gyd-gynhyrchu newid mewn modd oed-gynhwysol.  Mae’r Arsyllfa yn fenter ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, sy’n gweithio gydag ystod eang o bartneriaid a disgyblaethau i helpu i sicrhau bod hawliau dynol plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu diogelu a’u bodloni.     

Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed yw’r prosiect presennol a gaiff ei ariannu gan y Loteri Fawr (2017-2020) sydd â’r nod o roi’r sgiliau, y dulliau, y ddealltwriaeth a’r cyfleoedd i blant ac oedolion yng Nghymru weithio gyda’i gilydd ar sail cydraddoldeb i sicrhau newid a fydd yn gwella bywydau pobl yn eu cymunedau. Byddwn yn gwneud hyn drwy’r canlynol: 

  • cefnogi plant i gyflawni gwaith ymchwil dilynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth;  

  • cefnogi plant ac oedolion i fynd ati’n effeithiol i gyd-gynhyrchu newid; 

  • creu cymunedau buddiant sy’n gallu ac yn ymrwymedig i normaleiddio’r gwaith o gyd-gynhyrchu penderfyniadau a newidiadau mewn modd oed-gynhwysol

*****************************************************************************

This event is open to participants who have/have not previously engaged with Lleisiau Bach projects or past events. 

FREE for anyone whose work engages with or affects children, or who wants to engage children in their work, will benefit from this opportunity to learn, reflect, experiment, exchange experience and network with others. 

Hosted by our highly acclaimed team of experts in Children as Researchers and Age-Inclusive Co-production methods in collaboration with Swansea University’s Morgan Academy, the Day includes a chance to try out methods, engage with success projects, learn from the team, featured guests and each other. 

LLeisiau Bach Little Voices is the approach used by the Wales Observatory on Human Rights of Children and Young People to empower children as researchers and as advocates to help embed human rights in children’s everyday places and to enable age-inclusive co-production of change. The Observatory is an initiative based at Swansea and Bangor Universities, working with a wide range of partners and disciplines to help ensure that the human rights of children and young people are respected, protected and fulfilled.    

Little Voices Being Heard is the current Big Lottery funded project (2017-2020) that aims to provide children and adults in Wales with the skills, methods, understanding and opportunities to work together on a basis of equality to bring about change which will improve the lives of people in their communities. We do this by: 

  • supporting children to carry out and follow up evidence-based research;
  • supporting children and adults to engage effectively in co-production of change;
  • creating communitites of interest able and committed to noramlise age-inclusive co-production of decisions and changes 

Gogledd Cymru/North Wales Event -  bit.ly/CARs9May  Arwyn Roberts- a.b.roberts.ac.uk 
South Wales/De Cymru Event - http://bit.ly/CARs20May Helen Dale-h.dale@swansea.ac.uk 
posted on 18 Απρ 2019

VocalEyes Democracy Day no. 3 in Llanelli as part of the Children's Zones initiative, this time at Bigyn Primary School .. check out these young people's priorities, they may not be what you expect.
https://www.youtube.com/watch?v=c5GXf8pSfLE

Κατηγορίες: Highlights, Featured, Videos, posted on 13 Απρ 2019

VocalEyes Democracy Day, Childrens Zones, Bigyn Primary School, Apr 2019