Showing you 1 to 20 of 262 news entries.
today we have been agreeing and disagreeing for the students ides and a teacher from windsor clive called miss owen and she came to mount stuart primary to learn about vocal eyes. we have emailed a company to term our rights mascot in to a cuddly toy.

posted on 11 Oct 2019

http://www.youtube.com/watch?v=EtP1oPxDkTQ
This are some ideas we turned into actions at school.

posted on 10 Oct 2019

Categories: Videos

C-IEO
First conference with the school community at UPAP´s school

posted on 3 Oct 2019

In school council we discussed our rights such as we have a right to an education and that we have a right to be heard. We also talked about why we have loud and proud. The children are making posters for their classrooms about the right for October which is we have a right to be heard. We've added 2 topics to vocal eyes to ask the children how we can improve our art, music & drama and the best ways to improve our health. These link to our school improvement plan. School council need to ask their teachers to allow time to respond. School council have just got their new badges.

posted on 27 Sep 2019

Gower College Swansea has recently made big change which is to change from one-time-use cups to reusable cups. This change happened because of ideas that were created on VocalEyes.

This college is on its way to becoming more eco-friendly for the future. This happens by acting now.

Gower College Swansea has taken action changes that students are wanting change on. We are always there for students to improve their quality of college life along with propelling them into the future with our high standards of education.

posted on 27 Sep 2019

Gower College Swansea has introduces a new role to become a GCS Active Ambassador. Their role will be organizing activities for students, attend meetings with professionals in physical and well being activities and lastly, the Active Ambassador will sit on the board of students which will decide on changes for the college.

The ambassador will represent their fellow students in the board of students. This is specially important as this means that the department that the ambassador will present will not be forgotten about.

This move is to moving into effect as to tackle the problem of generations becoming less active. With this role, we will ensure that we wont let an opportunity pass to tackle a huge issue.

posted on 24 Sep 2019

As most of the ideas put forward on the Vocaleyes Platform have been of an environmental nature. This has given the Community Council the impetus to declare a Climate Emergency for Pennard Ward. During the next six months we will be seeking advice and working with the Community to produce a plan for a carbon zero future for Pennard. If you are interested in helping us achieve these goals, we would love to hear from you.  Our vision is to include all demographics within the Community. 

READ MORE HERE

posted on 17 May 2019

Categories: Highlights, Featured

We are pleased to announce that we have two candidates running for election for the Presidents Role. 

We have two learners currently campaigning to become the first paid sabbatical officer in Gower College Swansea. Before the voting commences which is April 30th 8.30 am – May 7TH 5pm ,the two candidates Laimis Liskaukas and Yasmin Shiperley will be holding question times – times below. Come along to either event and find out what is on their manifestos/ agendas from cheaper food to improved bus services. 

 

Times of Question time

Monday 29th April – 12- 1pm Tycoch room C9

Tuesday 30th April – 12 -1pm – Gorseinon Costa Coffee.

 

Voting Opens Via MOODLE at 8.30 am on April 30th 8.30 am – May 7TH  5pm closes.

posted on 26 Apr 2019

Categories: Featured


Mae’r digwyddiadau hyn yn agored i gyfranogwyr sydd wedi/sydd ddim wedi ymwneud yn flaenorol â phrosiectau neu ddigwyddiadau Lleisiau Bach.   

AM DDIM i unrhyw un y mae ei waith yn ymwneud â phlant neu’n effeithio ar blant, neu sy’n awyddus i gynnwys plant yn ei waith. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu, myfyrio, arbrofi, cyfnewid profiadau a rhwydweithio ag eraill.  

Caiff y Diwrnod ei gynnal gan ein tîm o arbenigwyr o fri ym maes Plant fel Ymchwilwyr a dulliau Cyd-gynhyrchu Oed-gynhwysol mewn cydweithrediad Academi Morgan Prifysgol Abertawe. Cewch gyfle i roi cynnig ar ddulliau, dysgu am brosiectau llwyddiannus a dysgu gan y tîm, gwesteion a’ch gilydd. 

Lleisiau Bach LittleVoices yw’r dull a ddefnyddir gan Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc i rymuso plant fel ymchwilwyr ac fel eiriolwyr er mwyn helpu i sicrhau bod hawliau dynol yn rhan annatod o fywyd plant bob dydd ac er mwyn eu galluogi i gyd-gynhyrchu newid mewn modd oed-gynhwysol.  Mae’r Arsyllfa yn fenter ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, sy’n gweithio gydag ystod eang o bartneriaid a disgyblaethau i helpu i sicrhau bod hawliau dynol plant a phobl ifanc yn cael eu parchu, eu diogelu a’u bodloni.     

Lleisiau Bach yn Cael eu Clywed yw’r prosiect presennol a gaiff ei ariannu gan y Loteri Fawr (2017-2020) sydd â’r nod o roi’r sgiliau, y dulliau, y ddealltwriaeth a’r cyfleoedd i blant ac oedolion yng Nghymru weithio gyda’i gilydd ar sail cydraddoldeb i sicrhau newid a fydd yn gwella bywydau pobl yn eu cymunedau. Byddwn yn gwneud hyn drwy’r canlynol: 

 • cefnogi plant i gyflawni gwaith ymchwil dilynol sy’n seiliedig ar dystiolaeth;  

 • cefnogi plant ac oedolion i fynd ati’n effeithiol i gyd-gynhyrchu newid; 

 • creu cymunedau buddiant sy’n gallu ac yn ymrwymedig i normaleiddio’r gwaith o gyd-gynhyrchu penderfyniadau a newidiadau mewn modd oed-gynhwysol

*****************************************************************************

This event is open to participants who have/have not previously engaged with Lleisiau Bach projects or past events. 

FREE for anyone whose work engages with or affects children, or who wants to engage children in their work, will benefit from this opportunity to learn, reflect, experiment, exchange experience and network with others. 

Hosted by our highly acclaimed team of experts in Children as Researchers and Age-Inclusive Co-production methods in collaboration with Swansea University’s Morgan Academy, the Day includes a chance to try out methods, engage with success projects, learn from the team, featured guests and each other. 

LLeisiau Bach Little Voices is the approach used by the Wales Observatory on Human Rights of Children and Young People to empower children as researchers and as advocates to help embed human rights in children’s everyday places and to enable age-inclusive co-production of change. The Observatory is an initiative based at Swansea and Bangor Universities, working with a wide range of partners and disciplines to help ensure that the human rights of children and young people are respected, protected and fulfilled.    

Little Voices Being Heard is the current Big Lottery funded project (2017-2020) that aims to provide children and adults in Wales with the skills, methods, understanding and opportunities to work together on a basis of equality to bring about change which will improve the lives of people in their communities. We do this by: 

 • supporting children to carry out and follow up evidence-based research;
 • supporting children and adults to engage effectively in co-production of change;
 • creating communitites of interest able and committed to noramlise age-inclusive co-production of decisions and changes 
Gogledd Cymru/North Wales Event -  bit.ly/CARs9May  Arwyn Roberts- a.b.roberts.ac.uk 
South Wales/De Cymru Event - http://bit.ly/CARs20May Helen Dale-h.dale@swansea.ac.uk 
posted on 18 Apr 2019

VocalEyes Democracy Day no. 3 in Llanelli as part of the Children's Zones initiative, this time at Bigyn Primary School .. check out these young people's priorities, they may not be what you expect.
https://www.youtube.com/watch?v=c5GXf8pSfLE
VocalEyes Democracy Day, Childrens Zones, Bigyn Primary School, Apr 2019

posted on 13 Apr 2019

Categories: Highlights, Featured, Videos

a great afternoon with parents 

posted on 11 Apr 2019

Rydyn ni angen aelodau newydd i ymuno â’n Panel Ymgynghorol Ifanc.

Rydyn ni’n recriwtio hyd at 15 o bobl ifanc 11-18 oed o ledled Cymru i ymuno â’n Panel Ymghynghorol Ifanc.

Dylet ti gael profiad o gynrychioli barn pobl eraill a bod yn hyderus i rannu dy syniadau a dy farn gydag eraill. Rydyn ni’n croesawu ymholiadau gan bawb, ac yn gobeithio cael pobl ifanc o amrywiaeth eang o gefndiroedd a phrofiadau ar y panel.

Beth fyddi di’n gwneud?

 • Gweithio gyda ni i adolygu ein gwaith ac i gynnig syniadau newydd ac adborth
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant a hyrwyddo gwaith Comisiynydd Plant Cymru gyda dy deulu, ofalwyr, ffrindiau, ysgol, goleg, rwydweithiau a grwpiau ieuenctid.

Beth yw’r manteision i ti?

Byddi di’n ennill sgiliau newydd, ffrindiau newydd, ac yn dysgu am waith Comisiynydd Plant Cymru. Byddi di’n cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfarfodydd, i ddylanwadu ar ein gwaith, ac yn cael hwyl yn bod yn rhan o grŵp cyffrous.

Beth mae rhaid i ti wneud?

 • Cymryd rhan mewn tri chyfarfod diwrnod cyfan bob blwyddyn, bydd y cyntaf ar 16 Gorffennaf 2019 yn gyfarfod Cymru gyfan yn y Canolbarth, wedyn byddi di’n gallu mynd i’r ddau nesaf ar 5 Hydref 2019 a 18 Chwefror 2020 yn y De neu’r Gogledd (hanner tymor 2020).
 • Cadw mewn cysylltiad ȃ ni rhwng y cyfarfodydd trwy ebost neu cyfryngau cymdeithasol.
 • Mae cyfleoedd ychwanegol dewisol i gymryd rhan mewn gwaith arall e.e. cyfweliadau; digwyddiadau neu brosiectau, os ydych yn dewis.
 • Mae lle ar y panel yn para am ddwy flynedd.
 • Bydd angen i ti gwneud dy ffordd dy hun i gyfarfodydd a chyfleoedd ychwanegol (bydd yr holl gostau teithio rhesymol yn cael eu had-dalu), os wyt ti o dan 16, byddwn yn rhoi gwybod i’ch rhieni / gofalwyr.

 Sut mae gwneud cais?

Drwy lenwi ffurflen gais a dweud mwy wrthyn ni amdanat dy hun yn ysgrifenedig neu mewn fideo.

Y dyddiad cau yw: 9:00yb Dydd Llun 6 Mai 2019.

Ble allwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Os hoffet ti siarad â rhywun am y cyfle yma, ffonia’r swyddfa ar 01792 765600 a gofyn am Kath Mattingly neu Rhian Evans.

https://www.complantcymru.org.uk/amdanon-ni/recriwtio-2/

Beth Nesa?

Byddwn ni’n cysylltu â thi am dy gais erbyn 10 Mehefin 2019


posted on 10 Apr 2019

Recruitment

We need new members to join our Young People’s Advisory Panel.

We’re recruiting up to 15 young people aged 11-18 from across Wales.

You should have previous experience of representing the views of other people and confident to share your ideas and opinions with others. We welcome applications from everyone and hope to have a diverse range of backgrounds and experiences on the panel.

What will you do? 

 • Work with us to review our work each year and to give us new ideas and feedback.
 • Raise awareness of children’s rights, and promote the work of the Children’s Commissioner for Wales with your family, carers, friends, school, college, networks and youth groups.

What’s in it for you? 

You will gain new skills, new friends, and learn about the work of the Children’s Commissioner for Wales. You will have an opportunity to take part in meetings, influence her priority areas of work and have fun being part of an exciting group.

What do you have to do? 

 • Take part in three whole day meetings each year, the first on July 16th 2019 is a whole Wales meeting in Mid Wales, then you can attend in south or north Wales for the next two on Saturday October 5th (2019) and Tuesday February 18th (Half term 2020).
 • Keep in touch with us between meetings using email or social media.
 • There are optional extra opportunities to get involved in other work e.g. interviews, events or projects, if you choose to.
 • A place on the panel lasts for two years.
 • You will need to make your own way to meetings and extra opportunities (all reasonable travel expenses will be re-imbursed), if you are under 16 we will keep your parents/carers informed.

How do I apply? 

You can fill in an application form and tell us more about yourself in writing or in a video.

Closing date for applications: 9:00am Monday 6th May 2019

Where can you find more information?

If you’d like to talk to someone about this opportunity please call our office on 01792 765600 and ask for Kath Mattingly or Rhian Evans 

https://www.childcomwales.org.uk/about-us/recruitment/ 

What Next? 

We will be in touch with you about your application by 10th June 2019

posted on 10 Apr 2019

BJBF - are working closely with a range of local Employers.

Seven- Swansea Bay - just bought by Leon Britton, and Lucy Hole and Richard Hole, have give us some Amazing opportunities! 

posted on 5 Apr 2019

Categories: Featured

BJBF - are working closely with a range of local Employers.

Seven- Swansea Bay - just bought by Leon Britton, and Lucy Hole and Richard Hole, have give us some Amazing opportunities! 

posted on 5 Apr 2019

Categories: Featured

Vocaleyes Training delivered today @ Digbeth 

posted on 25 Mar 2019

Pennard Community Council have identified the Community Hub on the Playing Field idea as a priority for the community. As a result, they are applying for a grant for a feasibility study and outline business plan. Match funding has been allocated from the £5000 pot for this year for ideas that come directly from the community such as this one!
Keep sharing the idea and asking friends and neighbours to rate and debate it using the VocalEYes platform to strengthen the evidence needed to secure the funds.
Suggestions for amenities within the hub include new changing and showering facilities, including a disabled changing room, a coffee shop, youth cafe, multi-use hall for groups who wish to use inside and outside space and low-cost shared office space.
It is planned that the building will be built to a very high environmental standard.


posted on 20 Mar 2019

Categories: Ideas into Action

Today we met with Mrs Borley to discuss our ideas for improving school trips. We have created a quiz on survey monkey for families to complete (on our school website). This will help us understand how we can improve school trips at Mount Stuart. https://www.surveymonkey.co.uk/r/WMNNGH5

posted on 19 Mar 2019

A popular source of conversation on Vocal Eyes is Catering and the food options available, so today I sat down and caught up with Neil Baker to answer some of your queries and look back at the success over the past year.

So Neil, tell me about some of your highlights?

There are too many to mention as my team have worked so hard and everything we have done is to ensure the learners experience is the best.

 • Opened 2 new outlets

 • Held several themed events across all sites including Pancake day, hydration events, fresher’s fayre, pasta events, pizza days, Dydd Gwyl Dewi.,Chinese Day, healthy colleges week and porridge.

 • 4 week set timetable across all sites, which includes, healthy choice, traditional choices, vegetarian options, Jacket potatoes and a new improved salad bar.

 • Food standards inspection

 • Working to increase vegan options during next 3 months

 • More information available on what is in food and drinks including Vegan and Gluten options

 • Large TV screens displaying clearer information on what is coming up or being served.

 • All staff  have completed customer service training

Price of Food?

Price of food is always hotly discussed; I think we are as competitive as we possibly can be and certainly are when benchmarking against other similar colleges and businesses locally.

With confectionary items our prices are the same as recommended retail price (RRP) , and we need to remember that we have also had the increase in sugar tax in the past 12 months.

What is your Vision?

My team and I are here for the learner, we want to inspire and enrich the learners experience within the College.

 

If you would like to speak  with Neil – please feel free to speak with Neil, he is always open for discussion and always willing to take on your Views.

posted on 11 Mar 2019

Testing iPad image upload

posted on 21 Feb 2019